About

ЖАЙВОРОНОК Віталій Вікторович

ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА?

Словник-довідник

Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо. Словник укладено згідно з правилами чинного "Українського правопису" (1993). Щодо написання тих груп назв, які зазначений правописний кодекс не охоплює, автор пропонує власні рішення, продиктовані усталеною практикою написання тих чи інших мовних одиниць з великої або малої літери.
Словник призначено для фахівців та широкого кола читачів.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Видання здійснене в межах проекту "Словники України" відповідно до указу Президента України від 7 серпня 1999 р. № 967 "Про розвиток національної словникової бази"

© В.В. Жайворонок, 2004
© Ідея та назва серії "Словники України" Т.П. Гуменюк, В.А. Широков, 1994, 2004
ISBN 966-00-0179-7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License